Konkurs fotograficzny

Szkolny Konkurs Fotograficzny „UROKLIWE I ZACZAROWANE SZCZYPIORNO” 

Organizatorem Konkursu Fotograficznego „ UROKLIWE I ZACZAROWANE SZCZYPIORNO” jest Szkoła Podstawowa nr 21 w Kaliszu. Skierowany on jest do uczniów klas IV – VIII.
ZASADY: 
1. Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane prace fotograficzne. 
2. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo). 
3. Prace należy opisać drukowanymi literami (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa) 
4. Autorzy prac nadsyłają oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych prac oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu. 
5. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
6. Przesłane prace nie będą zwracane. 
7. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną m. in. opublikowane na stronach internetowej Organizatora oraz na korytarzu szkolnym.

PRZEPISY DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC 
1. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym tytułem.
2. Tematem fotografii powinny być niezwykłe krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca dzielnicy Szczypiorno. Mogą to być miejsca dotąd nieznane lub mniej znane, które powinny być promowane z uwagi na swoje walory lub wartość. Dopuszcza się fotografie miejsc popularnych, ale wykonane w niestandardowych ujęciach, prezentujące w ciekawy i niekonwencjonalny sposób ich walory. 
3. Każdy uczestnik może nadesłać do 3 fotografii. 
4. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się: konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.; oraz korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie); Nie będą akceptowane prace: z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej lub powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże). 
5. Format wywołanej fotografii nie może być mniejszy niż 18×24 cm (wywołany bez uwidocznionej daty, podpisu autora i innych znaków graficznych). 
 
Prace należy przekazać osobiście do dnia 5 marca 2019r. 

Wszelkich informacji udzielają nauczyciele : Grażyna Stępniewska, Anna Jaroszkiewicz, Iwo Młotek.

Post Author: Joanna Marucha