Rada Rodziców Przedszkola

Rada Rodziców przy Publicznym Przedszkolu nr 22 w Kaliszu
Skład Rady Rodziców w 2019/ 2020 roku:

                  Przewodnicząca: p. Karolina Mikuła

                  Sekretarz: p. Katarzyna Wieleba

                  Skarbnik: p. Karina Koźlecka
 

Informacje dla rodziców

Czym jest Ustawa o Systemie Oświaty?
To podstawowy dokument regulujący system oświaty w Polsce. Faktycznie jest to ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – UoSO. Najważniejsze zapisy dotyczące rodziców stanowią art. 50-54 ustawy. W przedszkolach publicznych rodzice mogą tworzyć Rady Przedszkola (nie mylić z Radą Rodziców), która uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola, a także uchwala swój statut, przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych przedszkola, opiniuje projekt planu finansowego. Rada Przedszkola może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu, które to wyniki mają dla kuratorium charakter wiążący. Rada przedszkola opiniuje plan pracy przedszkola, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla przedszkola, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. W skład Rady Przedszkola oprócz rodziców wchodzą także nauczyciele. W jej posiedzeniach może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego rady. W przedszkolach niepublicznych raczej rzadko spotyka się Rady Przedszkola, wówczas jej zadania przejmuje Rada Pedagogiczna.

Jakie są uprawienia Rady Rodziców?
Obligatoryjnie w przedszkolach publicznych działają Rady Rodziców. W ich skład wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych (danej grupy), wybranych w tajnych wyborach na zabraniu rodziców danego oddziału. Jeden rodzic reprezentuje jedno dziecko, a wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady oraz wyborów przedstawicieli rad oddziałowych.

Uprawnienia Rady Rodziców:

  • Występowanie do Dyrektora i Rady Pedagogicznej przedszkola, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;
  • Uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczna, programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci. Program wychowawczy jest realizowany przez nauczycieli;
  • Uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców;
  • Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, jeżeli taki obowiązek został na przedszkole nałożony oraz opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora przedszkola. Uzyskanie porozumienia w sprawie obu tych programów jest niezwykle ważne, ponieważ jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie chociażby jednego z tych programów, programy te ustala Dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny (kuratorium). Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. W przedszkolach niepublicznych programy te ustala organ wskazany w statucie.

Rada Rodziców w celu wspierania działalności statutowej przedszkola może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa ustalony przez nią regulamin.

Co muszę wiedzieć o podstawie programowej?
Zadaniem przedszkola jest zapoznać rodziców z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17). Przedszkola robią to w różny sposób: na zebraniach, wywieszają na tablicy ogłoszeń, umieszczają na stronie internetowej, itd. Obowiązkiem rodziców jest zapoznać się z tym dokumentem.

Podstawa programowa zawiera elementarne umiejętności, jakie dziecko powinno zdobyć w czasie edukacji przedszkolnej.

Dziecko w normie intelektualnej o prawidłowym rozwoju wszystkich sfer powinno opuścić przedszkole, zdobywszy umiejętności zawarte w tym dokumencie. Ponadto zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, w szczególności dzieci przygotowujących się do rozpoczęcia nauki w szkole (tzw. diagnoza przedszkolna). Informacje zdobyte w toku prowadzenia obserwacji pedagogicznych powinny być przekazane rodzicom po to, aby orientowali się w sytuacji stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać.

Obowiązkiem przedszkola jest wydać każdemu rodzicowi dziecka, które może pójść do szkoły (pięcio – , sześciolatek), w terminie do 30 kwietnia, Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
Informacja jest wydana w celu wsparcia rodziców w podjęciu decyzji o posłaniu dziecka do szkoły, w szczególności dzieci, które mogą rozpocząć edukację szkolną jako sześciolatki.

Podstawa programowa zobowiązuje także nauczycieli do czynienia starań, aby oddziaływania wychowawcze były w miarę jednolite. Rodzice mają prawo wiedzieć, jakie zadania wychowawcze są priorytetowe w ich przedszkolu. Najczęściej są one określone w Statucie Przedszkola, a uszczegółowione w programie wychowawczym, który rodzice przedszkola publicznego mają obowiązek uchwalić, działając w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

Rodzice mają też prawo do informacji o sukcesach i niepowodzeniach swoich dzieci. Oznacza to, że nauczyciele powinni nie tylko chwalić dziecko za osiągnięcia, ale także mają obowiązek powiadamiania o kłopotach i trudnościach, na jakie dziecko natrafia w toku edukacji przedszkolnej. Działanie te są podyktowane obowiązkiem rodziców do włączani się w proces edukacji i wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci oraz łagodzenia problemów, z jakimi dzieci się stykają.