Misja, wizja, wartości przedszkola

Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola nr 22 w Kaliszu:

kliknij

Koncepcja pracy Publicznego

Przedszkola nr 22 przy Zespole

Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kaliszu

na lata 2013-2016

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

Janusz Korczak

Cele przedszkola:

1. Podnoszenie jakości pracy przedszkola.

2. Rozwijanie postaw twórczych, otwartych i optymistycznych u dzieci.

3. Aktywizowanie rodziców do udziału w życiu przedszkola.

Priorytety przedszkola:

1. Bezpieczeństwo, miła i serdeczna atmosfera – jest warunkiem zdrowia (psychicznego
i fizycznego) oraz prawidłowych postaw dzieci, pracowników i rodziców. Wpływa na tempo rozwoju. Służy prawidłowej współpracy, wzajemnej akceptacji, poczucia wartości
i zachowania dobrego klimatu. Tworzy podstawę do współpracy i zadowolenia.

 • Zdrowy tryb życia: zdrowa żywność, ruch na świeżym powietrzu, wycieczki krajoznawcze, spacery, obserwacje przyrody,
 • Teoretyczne poznawanie zagrożeń i niebezpieczeństw na drodze, w kontaktach
  z nieznajomymi, na podwórku przedszkolnym i domowym,
 • Nabywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, prawidłowego zachowania się w czasie wypadku,
 • „Dbam o siebie i o innych” – kierowanie się zasadami bezpieczeństwa i zdrowia,
 • „Ja i moje relacje z innymi” – stwarzanie dziecku właściwej atmosfery wychowawczej opartej na życzliwości, rozumieniu, właściwej akceptacji,
 • Współpraca z rodziną dziecka i najbliższym środowiskiem,
 • Aktywny udział rodziców w uroczystościach i imprezach przedszkolnych – kultywowanie tradycji przedszkolnych,
 • Podnoszenie świadomości pedagogicznej rodziców.

2. Twórczość – wyraża się w aktywności, myśleniu i odkrywaniu. Wpływa na tempo i jakość rozwoju oraz trafność wyborów korzystnych rozwiązań.

 • Wspólna praca i zabawa nauczyciela wraz z dziećmi,
 • Aktywne uczestnictwo w konkursach plastycznych, muzycznych, teatralnych (reprezentowanie przedszkola na zewnątrz),
 • Kalendarz imprez tematycznie związany z zachowaniem tradycji i porami roku – występy artystyczne dzieci,
 • Wystawy prac plastycznych,
 • Teatrzyki przedstawienia w wykonaniu dzieci.

3. Samodzielność – dążenie do samorozwoju stanowi podstawę radzenia sobie w życiu. Przyczynia się do wykonywania podejmowanych zadań.

 • uczenie się poprzez zabawę,
 • oferty dzieci,
 • samodzielne poszukiwanie rozwiązań,
 • umiem sam zadbać o swój wygląd,
 • umiem sam myśleć,
 • sam rysuję, śpiewam, tańczę.

4. Wspomaganie rozwoju dziecka – dążenie do zaspokojenia potrzeb dziecka na miarę jego możliwości.

 • Uwzględnianie potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci,
 • „Mam własne spojrzenie na świat” – doskonalenie warunków do wspomagania wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • Rozszerzanie i podtrzymywanie bliskich kontaktów z dziećmi innych przedszkoli.

O naszym przedszkolu:

Publiczne Przedszkole nr 22 znajduje się w Kaliszu, w dzielnicy Szczypiorno, wchodzi
w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 przy ulicy 25 Pułku Artylerii 4-8. W tym samym budynku mieści się także Szkoła Podstawowa nr 21, z klasami od I do VI. W części przedszkolnej znajdują się dwie sale dydaktyczne z przyległymi łazienkami, jedna z sal przeznaczona jest dla dzieci 3-4 letnich, druga dla 5-6 latków. Sale są pięknie wyremontowane, wyposażone w nowoczesne meble dostosowane do wieku dziecka. Dumą naszego przedszkola jest zakupiony nowy sprzęt audio-wizualny oraz pomoce dydaktyczne wspomagające edukację dzieci.

Obok sal jest szatnia dla dzieci, przestronna kuchnia oraz pomieszczenia gospodarcze.

Ze względu na bliskość szkoły, dzieci z przedszkola mają możliwość korzystania
z salki gimnastycznej, sali komputerowej, świetlicy szkolnej, biblioteki. Stała współpraca ze szkołą sprawia, że start szkolny naszych dzieci nie stanowi problemu w rozpoczęciu nauki szkolnej. Dzieci z naszego przedszkola mają możliwość zabawy na placu przedszkolnym, jak również mogą korzystać ze sprzętu znajdującego się na nowo otwartym placu zabaw zbudowanym w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”.

Szczycimy się współpracą z COSSW znajdującym się w naszym sąsiedztwie.

Dyrektor przedszkola jest również dyrektorem szkoły. W przedszkolu pracują
4 nauczycielki z wykształceniem w zakresie wychowania przedszkolnego. Nauczyciele zapewniają opiekę ok. 40 dzieciom. Kuchnią zarządza szefowa kuchni wraz z pomocą kuchenną i intendentką. Dziećmi 3-4 letnimi opiekuje się pomoc nauczyciela. O czystość placówki dbają pracownicy obsługi.

W przedszkolu panuje miła, serdeczna i rodzinna atmosfera.

Placówka otwarta jest w godzinach 6.30-16.30.

Wizja przedszkola:

1. Jesteśmy kreatywni, otwarci i ciekawi świata.

2. Naszą przedszkolną rodzinę stanowią dzieci, rodzice i wszyscy pracownicy.

Nasze wartości:

 • bezpieczeństwo, życzliwość, tolerancja, ciepła, domowa atmosfera,
 • stosowanie na co dzień Kodeksu Przedszkolaka,
 • przestrzeganie Konwencji Praw Dziecka.

Zapewniamy:

 • bardzo dobrze przygotowaną kadrę, systematycznie doskonalącą się i wzbogacającą swój warsztat pracy, wspomagającą dzieci w rozwijaniu uzdolnień niezbędnych
  w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 • troskliwą opiekę i tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka na różnych płaszczyznach jego aktywności, przebiegające w radosnej, pełnej akceptacji atmosferze,
 • diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich u dzieci,
 • rozwijanie pozytywnych cech charakteru (dobroć, tolerancja, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania),
 • zdrowy i higieniczny rytm dnia dostosowany do potrzeb dzieci,
 • kontakt z nauczycielem, wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci zgodnie
  z uniwersalnym systemem wartości,
 • indywidualne traktowanie każdego dziecka.

Oferujemy:

 • aktywne metody pracy, projekty edukacyjne tworzone na potrzeby naszego przedszkola, naszych dzieci i rodziców,
 • zajęcia dodatkowe (rytmika, j. angielski, zajęcia plastyczne, zajęcia umuzykalniające, gimnastykę korekcyjną),
 • uroczystości rodzinne, przedszkolne i grupowe,
 • udział dzieci w zajęciach otwartych dla rodziców,
 • dzieci są pod opieką pedagoga i logopedy,
 • udział w akcjach charytatywnych w kraju i naszym lokalnym środowisku.

Co jest najpilniejszego do wykonania:

Konieczność znalezienia środków finansowych na zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci.

Decyzja:

Dostrzeżenie każdego problemu i dążenie do optymalnego rozwiązania. Nasze problemy będą rozwiązywane w miarę ich ważności, możliwości zasobów przedszkola, możliwości finansowych i umiejętności kadry pedagogicznej i kierowniczej oraz zaangażowania rodziców.

Kroki do podjęcia:

 • Pozyskanie środków finansowych na zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci,
 • Utrzymanie pomieszczeń w bezwzględnej czystości,
 • Używanie do prac porządkowych środków przyjaznych środowisku,
 • Systematyczna konserwacja i naprawa sprzętu i mebli znajdujących się w budynku,
 • Zakup komputerów lub tablicy interaktywnej,
 • Sukcesywne doposażenie sal zajęć w zabawki i pomoce dydaktyczne,
 • Dbałość o wysoki poziom estetyczny pomocy, zabawek, elementów dekoracyjnych
  w salach, holu placówki,
 • Doposażenie kuchni w nowoczesny sprzęt AGD,
 • Przygotowywanie posiłków w warunkach bezwzględnej czystości, zgodnie z normami żywieniowymi oraz pod względem ilości i jakości, wprowadzony został system HACCAP,
 • Włączenie pracowników kuchni i intendenta do zdrowego programu żywienia, spożywanie dużej ilości owoców i warzyw oraz picie niegazowanej wody w ramach programu „Mamo, Tato, wolę wodę” ograniczenie słodyczy, jak też używanie do przygotowywania posiłków jak najmniej konserwantów, barwników,
 • Zwiększanie częstotliwości spotkań z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań przedszkole – rodzic,
 • Podnoszenie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej nauczycieli poprzez uczestnictwo w kursach, warsztatach, szkoleniach w ramach WDN,
 • Rozszerzenie form współpracy ze środowiskiem lokalnym,
 • Kontynuowanie współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną (logopeda, pedagog, psycholog),
 • Pozyskiwanie środków finansowych poprzez realizację projektów, poszukiwanie sponsorów i darczyńców,
 • Rozszerzenie współpracy z rodzicami,
 • Udzielanie fachowej pomocy rodzicom i dzieciom zgodnie z nowymi procedurami,
 • Systematyczna aktualizacja strony internetowej,
 • Wydanie folderu przedszkola – celem promocji placówki,
 • Propagowanie działań placówki w środowisku lokalnym,
 • Współpraca z innymi placówkami oświatowymi.

Misja przedszkola:

W naszym przedszkolu, tak jak w domu – dobrze czuje się każde dziecko: mądre, rozbrykane, lękliwe, nieśmiałe, o wielkim sercu, rezolutne, smutne, zagubione, pracowite, gadatliwe, nieposłuszne, roześmiane, bo „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

Jesteśmy placówką wprowadzającą dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijającą umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

Zapewniamy bezpieczeństwo, równość szans, wszechstronny rozwój dziecka, wspieramy partnerskie stosunki między dziećmi, rodzicami, społecznością lokalną i szkołą.

 • Do naszego przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
 • W świat uniwersalnych wartości wprowadza wszystkich wypracowany wspólnie
  z dziećmi – „Kodeks Przedszkolaka”.
 • Dobrze wykwalifikowana kadra odkrywa i rozwija w dzieciach ich zdolności, zapewnia przedszkolakom poznanie świata wszystkimi zmysłami.
 •  Diagnozuje, ukierunkowuje i wspomaga rozwój dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacji ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.
 • Wartościowe zabawy w ciepłej atmosferze przygotowują je do podjęcia szkolnych obowiązków.
 • Wycieczki i spacery pomagają odkryć, zrozumieć środowisko lokalne i przyrodnicze.
 • Pragniemy, aby dzieci i ich rodzice mieli poczucie bezpieczeństwa
  i współdecydowania o ważnych sprawach przedszkola.
 • Chcemy wspólnie z rodzicami dążyć do szanowania praw naszych dzieci, wynikających z Konwencji Praw Dziecka.
 • By złagodzić stres dzieciom nowo przyjętym i ich rodzicom organizujemy cykl spotkań adaptacyjnych pod hasłem „Mamo, tato moja wola, chętnie pójdę do przedszkola”.
 • Dziecko jest naszym największym dobrem, niepowtarzalnym podmiotem naszych oddziaływań wychowawczych, dlatego nasza praca wychowawcza, opiekuńcza
  i pedagogiczna opiera się na indywidualnym traktowaniu każdego wychowanka.

Model wychowanka:

1)      Jest twórczy, radosny i ciekawy świata

2)      Jest uczciwy, prawdomówny

3)      Jest odpowiedzialny i obowiązkowy

4)      Kulturalny i tolerancyjny

5)      Samodzielny i zaradny

6)      Krytyczny wobec siebie i innych

Wychowanek naszego przedszkola to dziecko, które dba o swój rozwój w każdej sferze – uczestniczy w różnych formach aktywności ruchowej, poznawczej i twórczej, przestrzegając podstawowych norm społecznych, zasad zdrowego, efektywnego i bezpiecznego stylu życia prezentowanego wobec siebie i najbliższego otoczenia.

Dziecko kończące nasze przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia.

Wykazuje:

 • otwartość i serdeczność wobec ludzi,
 • motywację do poznawania czegoś nowego,
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania
  z posiadanych wiadomości,
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 • umiejętność współpracy w grupie,
 • tolerancję i akceptację dla odmienności ludzi,
 • samodzielność,
 • odporność na stres.

Posiada:

 • zdolność do obdarzania nauczyciela (i innych dorosłych) uwagą i porozumiewania się w zrozumiały sposób,
 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
 • podstawową wiedzę o świecie.

Umie:

 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję z samodzielnie wykonanego zadania,
 • posługuje się zdobyczami techniki.

Rozumie, zna:

 • swoje mocne strony, wie jak rekompensować swoje słabości,
 • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • zasady kultury współżycia i postępowania,
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska.

Nie obawia się:

 • występować publicznie,
 • reprezentować grupę,
 • chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi,
 • wykazywać inicjatywę w działaniu,
 • wyrażania swoich uczuć,
 • bronić słabszych.

Działa:

 • kreatywnie,
 • z pomysłem,
 • cierpliwością,
 • zgodnie z własnymi potrzebami i zainteresowaniami.

Współpracuje:

 • zgodnie z poznanymi i akceptowanymi przez wszystkich zasadami i normami współżycia grupie.

Poszukuje:

 • nowej wiedzy,
 • doświadczeń,
 • inspiracji do twórczej pracy,
 • ciekawych zainteresowań.