Rada Rodziców Szkoły

Rada Rodziców
2022/2023
Szkoły Podstawowej nr 21
im. Legionów Józefa Piłsudskiego
w Kaliszu

Skład Rady Rodziców:

Przewodniczący: Sławomir Zieleziński 

Zastępca: Agnieszka Marciniak

Skarbnik –  Renata Derdas

Kontakt z Radą Rodziców:   rada.rodzicow@szkola-szczypiorno.pl

Regulamin Rady Rodziców: tutaj

Deklaracja wpłat na fundusz Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 21:

Informacje dla rodziców

Czym jest Ustawa o Systemie Oświaty?
To podstawowy dokument regulujący system oświaty w Polsce. Faktycznie jest to ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – UoSO. Najważniejsze zapisy dotyczące rodziców stanowią art. 50-54 ustawy. W szkołach publicznych rodzice mogą tworzyć Rady Szkoły (nie mylić z Radą Rodziców), która uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a także uchwala swój statut, przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły, opiniuje projekt planu finansowego. Rada Szkoły może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole, które to wyniki mają dla kuratorium charakter wiążący. Rada Szkoły opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. W skład Rady Szkoły oprócz rodziców wchodzą także nauczyciele. W jej posiedzeniach może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego rady. W szkołach niepublicznych raczej rzadko spotyka się Rady Szkoły, wówczas jej zadania przejmuje Rada Pedagogiczna.

Jakie są uprawienia Rady Rodziców?
Obligatoryjnie w szkołach publicznych działają Rady Rodziców. W ich skład wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach na zabraniu rodziców danego oddziału. Jeden rodzic reprezentuje jedno dziecko, a wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady oraz wyborów przedstawicieli rad oddziałowych.

Uprawnienia Rady Rodziców:

  • Występowanie do Dyrektora i Rady Pedagogicznej szkoły, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły;
  • Uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczna, programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci. Program wychowawczy jest realizowany przez nauczycieli;
  • Uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców;
  • Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, jeżeli taki obowiązek został na szkołę nałożony oraz opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły. Uzyskanie porozumienia w sprawie obu tych programów jest niezwykle ważne, ponieważ jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie chociażby jednego z tych programów, programy te ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny (kuratorium). Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. W szkołach niepublicznych programy te ustala organ wskazany w statucie.

Rada Rodziców w celu wspierania działalności statutowej szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa ustalony przez nią regulamin.