Misja, wizja, wartości

Misja Szkoły

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”

Janusz Korczak

Jesteśmy placówką szanującą tradycje patriotyczne i obywatelskie, zapewniającą
bezpieczeństwo, równość szans i wszechstronny rozwój dziecka, wspierającą partnerskie stosunki między dziećmi, rodzicami, społecznością lokalną i szkolną, podkreślającą pogląd, że kształcenie jest procesem ustawicznym oraz placówką otwartą na wszelkie innowacyjne działania.

Wizja Szkoły

Szkoła jest placówką bezpieczną, przyjazną dla uczniów, rodziców, pracowników i
otwartą na ich potrzeby. Nauka w szkole ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby, wszechstronny rozwój osobowości.
Szkoła umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych uczniom i daje poczucie sukcesu.

Cele Szkoły:

1. Cele ogólne

 • Promowanie pozytywnego wizerunku Szkoły w środowisku lokalnym
 • Poszanowanie tradycji patriotycznych i obywatelskich
 • Podnoszenie jakości nauczania i uczenia się

2. Cele szczegółowe

 • Praca z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności w nauce
 • Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym
 • Kształtowanie postaw u uczniów przygotowujących do funkcjonowania we współczesnym świecie
 • Dbałość o bezpieczeństwo, wyrównywanie szans edukacyjnych
 • Dbałość o wszechstronny rozwój uczniów
 • Modernizowanie i doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły celem zapewnienia sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania oraz realizacji podstawy programowej i koncepcji pracy

Model absolwenta

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 21 w Kaliszu:

 • opanował fundamentalną wiedzę i umiejętności,
 • jest odpowiedzialny,
 • cieszy się z sukcesów i zna swoje słabe strony,
 • posiada wiarę we własne siły,
 • pozytywnie patrzy na świat,
 • jest ciekawy świata – ucząc się uczy,
 • umie odróżnić dobro od zła,
 • zna normy dobrego zachowania się i według nich postępuje,
 • jest wrażliwy na potrzeby innych,
 • zna symbole narodowe i regionalne oraz wie, jak się wobec nich zachować,
 • jest aktywny, posiada zainteresowania i rozwija je,
 • jest wrażliwy na piękno przyrody,
 • jest tolerancyjny, rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym.

Priorytety Szkoły

 • Wychowanie patriotyczne i regionalne ze szczególnym    uwzględnieniem kształtowania poczucia tożsamości narodowej i lokalnej,
 • Wychowanie ku wartościom duchowym i społecznym,
 • Edukacje europejska,
 • Wychowanie przez sport.

Kryteria sukcesu

 • koncepcja pracy szkoły jest znana i realizowana przez wszystkich pracowników szkoły,
 • koncepcja jest znana rodzicom i jest przez nich akceptowana,
 • nauczyciele na bieżąco monitorują realizację podstawy programowej,
 • szkoła wyposażona jest w nowoczesne pomoce dydaktyczne,
 • uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swych możliwości,
 • szkoła wspomaga uczniów w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień.