POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Zgodnie z uchwałą Nr XXV/326/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012r. dotyczącą uchylenia uchwały w sprawie udzielenia dla dyrektorów placówek oświatowych upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, Wydział Edukacji informuje, iż w nowym roku szkolnym będzie realizował ponownie zadanie z zakresu pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Kalisza.

Wnioski na stypendium socjalne wnioskodawcy składają w szkołach w terminie do 15.09.2017 r.

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez szkołę.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium wynosi 514 zł.

Przypominamy, że świadczenie wychowawcze z Programu Rodzina Pięćset Plus nie jest wliczane do dochodu (prosimy nie załączać tych decyzji do wniosku)

wniosek na styp. socjalne

pouczenie

Post Author: Joanna Marucha